Hlavní stránka. Aktuální dražby nemovitosti.Kontaktujte nás

Čestné dražby nemovitosti. Dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitosti České republiky. Byty a domy na prodej z drazby.

Dražby nemovitosti České republiky. Databáze dražeb nemovitosti. Aktualní dražby, kalendář dražeb. Dražebníci, znalci, odhadci nemovitosti. Dražební Servis - služby pro dražebníci.

  Dražebni Servis - aukčni síň, dobrovolné a nedobrovolné dražby nemovitosti. Prodej domů, bytů a pozemků.  

Rodinný dům

Brandýs nad Labem
Svatopluka Čecha 413

Dalši foto a podrobnosti dražby

19.02.2009

od 1 000 000 Kč

Výborná dražba

Vybrané České Dražby

 
 Kalendař dražeb   Pravidla dražeb     Zisky a výhody     Specialné akce   Nabidky partnerů    Různé otazki      Zakon a doklady  Kontakty, spojení
 

NĚKTERÉ ČASTÉ DOTAZY

Otázky a odpovědi pro kupující ve dražbě
 

Co se vlastně prodává, když se draží nemovitost?

Podrobnosti naleznete v Dražební vyhlášce v části popis předmětu dražby. Stručně řečeno, prodává se budova a vše, co je s ní pevně spojeno, např.: vypínače, vnitřní rozvody vody, elektřiny, plynu apod., topení včetně kotle a radiátorů, přímotopy, okna, dveře, zabudovaná kuchyňská linka včetně zabudovaných spotřebičů. Prodávají se i vyjmenované pozemky a jejich příslušenství, což je všechno, co je pevně spojeno se zemí, jako je studna, oplocení, terénní úpravy, porosty. Neprodávají se ale movité věci, které se nacházejí v budově nebo na pozemcích, například se neprodává nábytek v pokojích nebo automobil v garáži. Při dražbě budovy se neprodává ani bazén, který je pouze postaven na zahradě, nebo zahradní domek, který není pevně spojen se zemí – je pouze postavený na zemi, ale není s ní spojen základy.

Někdy se může stát, že se prodává budova, která stojí na cizím pozemku, nebo že se prodává pozemek, na kterém stojí cizí budova. To, co patří někomu jinému, než čí majetek se draží, se v dražbě samozřejmě neprodává. Podrobnosti se můžete dočíst v katastru nemovitostí a v příslušné Dražební vyhlášce.

 

Dostaneme se při prohlídce do budov a na pozemky?

Podle našich zkušeností někdo ano, někdy ne. To záleží na vlastníkovi nemovitostí. Nemáme žádnou možnost, jak ho nutit, aby nás vpustil dovnitř. Proto by se spíše než o prohlídce někdy mělo mluvit o obhlídce. Pokud se při obhlídce nedostaneme dovnitř nemovitostí, dražba se přesto uskuteční, ale pravděpodobně se to projeví na ceně, kterou budou zájemci ochotni zaplatit za předmět dražby. Přesto má smysl se prohlídky zúčastnit. Přestože se možná nedostaneme do nemovitostí, můžete získat další informace od sousedů, a vždycky si uděláte aspoň představu o místě a o okolí a zjistíte další podrobnosti, které není možné získat jinak.

 

V katastru nemovitostí je napsáno, že nemovitost je zastavena ve prospěch někoho jiného, než kdo navrhoval dražbu. Bude zástavní právo po dražbě vymazáno, nebo koupenou nemovitostí bude i nadále ručit ten, kdo nemovitost v dražbě koupil?

Dražbou zástavní práva obvykle zanikají (na výjimku budete vždy upozorněni v dražební vyhlášce). Nemusíte se tudíž bát, že by nějaký věřitel v budoucnu přišel s tím, že na nemovitosti je v jeho prospěch zapsáno zástavní právo a že od vás chce zaplatit nějaký dluh bývalého vlastníka.

 

Zanikají dražbou i nájemní smlouvy?

Obvykle ne. Bohužel často ani nevíme, zda nějaká nájemní smlouva vůbec existuje, a pokud ano, jaké jsou sjednány podmínky (doba nájmu, výše nájemného apod.).
Ale není to tak zlé, jak to může na první pohled vypadat. V mnoha případech se ukáže, že případná nájemní smlouva je neplatná, neboť většina zástavních smluv obsahuje prohlášení vlastníka, že nemovitost není pronajatá, a jeho závazek, že ji nepronajme ani jinak nezatíží bez souhlasu zástavního věřitele.

Jestliže nájemní smlouva nezaniká, tak okamžikem udělení příklepu se stáváte vlastníkem nemovitosti, a přecházejí na vás i veškerá práva a veškeré povinnosti z nájemní smlouvy, zejména máte nárok na nájemné. Taková pokračující nájemní smlouva je bezpochyby omezením nového vlastníka, a určitě se projeví v kupní ceně. Jako nový vlastník se pak můžete rozhodnout, jak s nájemní smlouvou dál naložíte, může ji například vypovědět. Samozřejmě musíte postupovat podle nájemní smlouvy a podle zákona.

* Pro úplnost poznamenáváme, že vlastníkem se sice stanete k okamžiku příklepu, ale samozřejmě musíte včas doplatit cenu, za kterou jste nemovitost vydražili.

 

Jak je to s ostatními právy, která bývají někdy v katastru nemovitostí uvedena? Ta zanikají? Myslím předkupní práva, věcná břemena, vyhlášené exekuce apod.

Tato problematika je poměrně složitá. Základní informace je, že nemovitost se dražbou očistí od většiny uvedených práv. Podrobnosti jsou vždy uvedeny v „Dražební vyhlášce“. V průběhu dražby jako dražebník vždy pečlivě sledujeme případné změny. Pokud k nim dojde, zveřejňujeme Dodatek dražební vyhlášky, ve kterém jsou změny uvedeny. Důležitý a rozhodující je stav v okamžiku dražby. O tom vás informuje licitátor dražby.

Pár podrobností k jednotlivým možnostem:

- Zástavní práva, jak už jsme uvedli, dražbou většinou zanikají. Může sice existovat výjimka, ale v tom případě jste na tuto skutečnost dostatečně předem upozorněni.
Smluvní předkupní práva dražbou obvykle zanikají. Zákonná předkupní práva (nejsou uvedena na listu vlastnictví - vyplývají ze zákona) dražbou nezanikají a přecházejí dále i na nového vlastníka.
Věcná břemena užívání dražbou nezanikají. Ale obvykle to nijak nového vlastníka neomezí. V případě „věcného břemene užívání“ je totiž důležité si ujasnit, v čí prospěch bylo zřízeno, co je ošetřeno a vůči komu. Například věcné břemeno vstupu rozvodných závodů k zařízení, které udržují, to je věcné břemeno, které bude nemovitost zatěžovat i pro jejím prodeji v dražbě, ale je to břemeno, které je takříkajíc rozumné a očekávatelné. Složitější je neomezené věcné břemeno jakéhokoliv užívání všech nemovitostí. Na dražených nemovitostech je velmi často takovéto „věcné břemeno užívání“ ve prospěch navrhovatele dražby. Tímto krokem navrhovatel budoucímu vlastníkovi dává stoprocentní jistotu, že nemovitost není ze strany současného vlastníka nikomu jinému pronajata a že nikdo jiný nemá právo ji užívat. V tomto případě je břemeno užívání odstraněno ihned po úhradě dražby vydražitelem (ale je nutná součinnost vydražitele, když nový vlastník musí podepsat smlouvu o zániku věcného břemene). Jsou ale i věcná břemena užívání, která trvají do úplné úhrady dluhu, a ta dražbou zaniknou jen v případě, že výtěžek dražby postačil na úplnou úhradu dluhu. Tyto skutečnosti jsou vždy uvedeny v dražební vyhlášce.

- Exekuce, je-li ve fázi, kdy byla pouze vyhlášena, ale ještě nebyl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nebrání dražebníkovi v provedení dražby. Dražbou samotnou však prohlášení exekuce na listu vlastnictví automaticky nezaniká a zápis o exekuci odstraňuje exekutor. Pokud však již byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, tak to je zásadní překážka provedení dražby. Dražebník však může mít doloženo, že exekuce byla vypořádána a zanikla, i když katastrální úřad ještě změnu neprovedl. V tom případě je možné dražbu provést. Rozhoduje stav k okamžiku dražby.

 

Lze odhadnout, kolik lidí přijde na dražbu a kam až se vyšplhá cena? Dozvím se někde počet účastníků prohlídky?

Chápeme, že tyto otázky každého zajímají, ale ani přes bohaté zkušenosti neumíme výsledek dražby odhadnout.
Například počet účastníků prohlídky v podstatě nic neříká o počtu účastníků na dražbě. Vždyť soused na prohlídku pravděpodobně nepůjde (nemovitost zná a nechce budit pozornost), ale dražby se třeba zúčastní. Stejně tak se někdo mohl na nemovitost podívat v jiném termínu sám a dražby se zúčastní. Naopak někomu se po prohlídce nemovitost přestane líbit a dražby se nezúčastní.
O výši ceny se ani dražebník nedozví dříve, než na konci dražby. O ceně totiž rozhodují účastníci dražby, a jakou mají představu o ceně, to obvykle nikomu z taktických důvodů předem nesdělují. Ale zkušenost ukazuje, že v dražbě bývá možné koupit nemovitost za zajímavou cenu.

Takže pokud byste rádi draženou nemovitost koupili, bez účasti na dražbě to nepůjde. Účastí na dražbě nic neriskujete, bude vás to stát jen trochu času. Může se stát, že tam budete sami a nemovitost koupíte za „vyvolávací cenu“. I když bude účastníků víc, stále máte šanci, že nemovitost koupíte právě vy. A pokud ne, odejdete s vědomím, že jste pro koupi udělali vše, co jste mohli udělat, a jistě přijdete na dražbu jiné vhodné nemovitosti někdy příště.

Vlastně máte ještě jednu možnost. Nemovitost koupit od vlastníka ještě před dražbou. Nic tomu nebrání, ale povede se to jen málokdy. Dlužník většinou tuší, že když je někdo ochoten zaplatit za nemovitost hned, tak to asi bude méně, něž kolik by byla výsledná cena v dražbě… Navíc byste museli stihnout, dohodnout se s dlužníkem i věřitelem, a uhradit také náklady připravené dražby a odměnu dražebníka.

 

Co když se předmět dražby v této dražbě neprodá?

Stát se to samozřejmě může. Pak záleží na navrhovateli dražby, zda bude chtít opakovanou (druhou) dražbu. V té se pravděpodobně sníží cena. Obvykle pak dojde k tomu, že díky ještě nižší ceně je zájem o dražbu veliký a velmi často dosažená cena překročí nejnižší cenu v první dražbě.

 

Co se stane s dražební jistotou, když nevydražím?

Pokud jste ji skládali v hotovosti, je vám vrácena ihned po dražbě. Pokud jste ji skládali na účet, je Vám vrácena zpět převodem na účet. Příkaz k převodu je zadán dražebníkem nejpozději následující den po dražbě.

 

Co se stane s dražební jistotou, když vydražím?

Zůstane u dražebníka. Částka, kterou musíte doplatit, je pak nižší o dražební jistinu. U nedobrovolné dražby je lhůta pro doplacení 10 dnů od data dražby včetně sobot a nedělí. Pokud byste nedoplatili, tak jste takzvaně zmařili dražbu a hradíte způsobenou škodu, případně náklady na novou dražbu. Na to se použije dražební jistina. Podotýkáme, že vaše ručení není pouze do výše dražební jistiny, takže by se mohlo stát, že budete muset ještě doplácet!

 

Co se stane, když vydražím?

Hned po dražbě sepíšeme Protokol o provedené dražbě, ve kterém se uvedou informace o dražbě, o dosažené ceně a o vás – vydražiteli. Po té je řada na vás, abyste uhradili cenu dosaženou vydražením (sníženou o dražební jistinu).

V okamžiku, kdy jsou peníze připsány na účet dražebníka, se stáváte vlastníkem, a to zpětně k okamžiku dražby (k udělení příklepu). Dražebník vyhotoví listiny, které dokládají vaše vlastnictví, a pošle je vám a na příslušný katastrální úřad, kde na jejich základě záznamem provedou změnu vlastníka a vymažou všechna práva, která dražbou zanikla (zejména veškerá zástavní práva). Nemusíte se o nic starat.

 

Kdy se podepisuje kupní smlouva?

Kupní smlouva se nepodepisuje. Účastí na dražbě, vydražením a následným zaplacením se stáváte vlastníkem přímo ze zákona.

 

Jak lze dokázat vlastnictví, když nebudu mít kupní smlouvu?

Doklady, které vyhotoví dražebník. Jimi kdykoliv vlastnictví doložíte, dokonce i dřív, než katastrální úřad vlastnictví zaznamená do katastru nemovitostí.

 

Co mimo výslednou cenu musím zaplatit?

Bývalému vlastníkovi, a v případě nedobrovolné dražby ani věřiteli už nehradíte nic.

Ale platíte státu. V případě dražby platí daň z převodu nemovitosti vydražitel. Jde o částku 3 % z ceny, za kterou byla nemovitost vydražena. Není potřeba nechat vyhotovit znalecký posudek. Pouze musíte podat daňové přiznání na finanční úřad v místě, kde se nemovitost nalézá.

A také budete muset ještě zaplatit dražebníkovi. Podle zákona totiž vydražitel hradí také náklady spojené s předáním nemovitosti. To proběhne jako poslední krok v souvislosti s procesem dražby. Jde o náklady na cestu, vypracování protokolu o předání a čas makléře. Jde o částku několika tisíc korun (obvykle okolo 8 - 10 tisíc). Bohužel si tyto náklady nemůžeme uhradit z výtěžku dražby (tak, jako např. exekutor), a je tak potřeba s touto částkou počítat, když licitujete o cenu.

 

Je nemovitost předána vyklizená? Pokud ne, kdo ji vyklidí?

Dražebník bohužel nemá pravomoc, aby zajistil předání vyklizené nemovitostí. Od chvíle, kdy se stanete vlastníkem, pravomoc požadovat vyklizení nemovitosti máte vy. Nesmíte samozřejmě porušit zákon, například násilím vniknout do nemovitosti apod., na to byste jen doplatili. Jestliže vám bývalý vlastník nemovitost nevyklidí a nevydá vám od ní klíče, zákon porušuje on a každý advokát vám poradí, jak v takovém případě postupovat. Spolupracujeme s advokátní kanceláří, která se na tyto věci specializuje, a ráda vás při vymožení vašich práv zastoupí.

Právní pohled je jedna věc, praxe je někdy dosti odlišná. Proto pár slov z praxe, jak vyklizení probíhá. Bývalý vlastník obvykle do poslední chvíle doufá, že se mu situaci podaří nějak vyřešit – nejčastěji sehnat dlužnou částku a zaplatit pohledávku s příslušenstvím. A tak i když ví, že věřitel uzavřel smlouvu o provedení dražby jeho nemovitosti, tak se bývalý vlastník soustřeďuje na záchranu své nemovitosti, a o vystěhování vůbec neuvažuje. Bohužel je často i zkresleně informován o svých právech a povinnostech od osob ve svém okolí, případně těch, které osloví, a tak někdy třeba úmyslně nepřebírá poštu. O tom, že se nemovitost prodala a že vlastnictví přešlo na vydražitele, se bývalý vlastník s plnou silou dozví až pár dnů před předáním. Díky tomu, že do poslední chvíle doufal v úhradu dluhu (nebo v zázrak), má bývalý vlastník na nalezení jiného bydlení a vyklizení nemovitosti velmi krátkou dobu. Můžete tudíž předpokládat, že k datu předání nebude nemovitost vyklizená. Praxe ale ukazuje, že pokud bývalý vlastník dostane od vydražitele více času (v řádu několika týdnů), tak bývalý vlastník nemovitost vyklidí. Z praxe můžeme uvést, že i když to na prohlídkách občas nevypadá nejlépe, naprostá většina nemovitostí je vyklizena do 2 měsíců po dražbě.

Jestliže nemovitosti nejsou fyzicky předané ve stanoveném termínu, záleží pouze na novém vlastníkovi, jaký postup zvolí - zda se pokusí o jednání a dohodu s bývalým vlastníkem, nebo využije služeb advokátní kanceláře, případně zkombinuje obě možnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že chování bývalého vlastníka a jeho přístup k situaci je jeden z důležitých faktorů, ovlivňujících cenu.

 

Mohu nemovitost kupit s někým napůl, nebo ji koupit do společného jmění manželů?

Ano. V prvním případě to však je potřeba ošetřit ještě před dražbou smlouvou, na které je potřeba ověřit podpisy. Ve druhém případě záleží na tom, jestli druhý manžel bude na dražbě přítomen, nebo nebude. Doporučujeme obrátit na nás aspoň týden před dražbou, rádi vám poradíme a s přípravou potřebných dokumentů pomůžeme.

 

Je možné kupit v dražbě nemovitost na úvěr nebo na hypotéku?

Teoreticky ano. V praxi to bývá složitější, protože málokterá banka nebo jiná úvěrující společnost bývá schopna schválit a vyplatit úvěr nebo hypotéku ve lhůtách, kterými se dražby řídí. V každém případě musíte co nejdřív před dražbou jednat s poskytovatelem úvěru, předat mu potřebné podklady a informovat ho, že zamýšlíte koupi v dražbě.


Otázky a odpovědi pro prodejci ve dražbě
 

Dostali jsme dopis o nedobrovolné dražbě. Můžeme ji nějak zastavit?

Samozřejmě ano, máte-li za to, že návrh na provedení nedobrovolné dražby byl podán v rozporu se zákonem. Obraťte se na naše právníky, rádi vám pomohou. Pochopitelně se můžete obrátit s žádostí o pomoc i na kteréhokoliv advokáta.

Rádi bychom ale zdůraznili, že před vyhlášením nedobrovolné dražby důkladně prověřujeme, zda jsou všechny podmínky zákona splněny, takže by muselo jít o hrubou chybu některého našeho pracovníka, když převzetí zakázky na provedení nedobrovolné dražby schválil.

 

Kdo každý už o dražbě ví?

To samozřejmě nevíme. Zpráva o nedobrovolné dražbě se zveřejňuje podle zákona na mnoha místech, možná jste ji viděli vyvěšenu na katastru nemovitostí, na finančním úřadu, na úřední desce vaší obce... Je snadno dostupná i na internetu, a to jak na takzvané centrální adrese, tak na naší webové stránce. Podle situace se prodej nemovitosti v dražbě inzeruje i ve vhodných novinách a časopisech a v rádiích. Cílem je, aby se o dražbě dozvědělo co nejvíce lidí, protože se tak zvyšuje šance na dosažení opravdu vysoké prodejní ceny.

 

Volají nám různí lidé, že nám pomohou půjčkou, nebo že od nás nemovitost odkoupí tak, aby nemuselo k dražbě dojít. Co si o tom myslíte?

Existují nejrůznější zájemci.
Někteří jednají v dobré víře, že když se dražba neuskuteční, tak se ušetří na jejích nákladech, a oni levně koupí a vy výhodně prodáte. Víra je to sice hezká, ale nepravdivá.

Většinou jde o nejrůznější překupníky a spekulanty. Ti chtějí vydělat na tom, že jste pod časovým tlakem. Dobře si proto promyslete jejich nabídky, zvažte všechna pro a proti. Přečtěte si důkladně rubriku Rady pro prodávající, mnohé jejich postupy tam jsou vysvětleny. Ale poznat, zda jde o pokus na vás bezostyšně vydělat, nebo zda jde o skutečnou pomoc, už musíte sami. To za vás nikdo neudělá.

Vždycky se sami sebe zeptejte, proč vám tu nabídku dává? Není to proto, že tak se dostane k vaší nemovitosti levněji, než kdyby ji musel koupit v dražbě? Pak je prodej v dražbě pro vás výhodnější, protože dostanete více peněz.
Důkladně si vše promyslete, nejednejte zbrkle, nechejte si poradit. Rádi vám poradíme i my, a bezplatně.

 

Musím do své nemovitosti pustit znalce, kterého jste k nám poslali?

Nemusíte. Ale je ve vašem zájmu, abyste svůj majetek prodali co nejdráž! Jestliže znalce do nemovitosti nevpustíte, udělá odhad jen podle toho, co vidí zvenčí, a podle dalších dostupných informací. Výsledkem bude cena nižší, než jakou by asi stanovil, kdyby nemovitost mohl důkladně vidět a vyfotografovat.

 

Musím do své nemovitosti pustit zájemce, kteří se na ni chtějí podívat?

Nemusíte. Ale platí totéž, co v předchozí otázce: Je ve vašem zájmu, abyste svůj majetek prodali co nejdráž! Když si lidé dům prohlédnou jen zvenčí, tak se budou bát, zda vevnitř nejsou nějaké vady, a raději nebudou při dražbě riskovat. Výsledkem bude nižší cena, tudíž méně peněz pro vás. Takže byste měli být spíše vstřícní, vše ukázat, nic neskrývat, ani klady, ani vady.

Nicméně vám musíme doporučit, abyste zájemce po celou dobu pobytu ve vaší nemovitosti pečlivě hlídali. Na zájemce by si totiž mohl hrát i podvodník, zloděj, který by vám během předstírané prohlídky mohl něco odcizit.

Dvě prohlídky budeme organizovat i my, nařizuje nám to zákon. Zejména v tomto případě byste měli prohlídku všem přítomným zájemcům umožnit. Výhoda je, že náš pracovník zájemcům kvalifikovaně vysvětlí většinu položených otázek, a pomůže vám i s hlídáním zájemců při vlastní prohlídce.

 

Co máme udělat, abychom za draženou nemovitost utržili co nejvíc?

V předchozích otázkách jsme už uvedli dvě věci: vyjít vstříc znalci i všem zájemcům, a umožnit jim prohlídku.
Nemovitost byste měli vyčistit a uklidit, případně udělat drobné opravy. Vyměnit prasklé žárovky, vyspravit dětmi okopanou omítku, možná i vymalovat. Jsou to drobnosti, ale někdy dělají divy.
Na nemovitost byste měli vyvěsit dobře viditelnou ceduli Na prodej.

Sami se ve svém okolí poohlédněte pro někom, kdo by si chtěl vaši nemovitost koupit. Lidé z okolí a vaši příbuzní a známí možná mají k místu nebo i k vám citový vztah, a rádi zaplatí i větší částku, aby nemovitost získali. A třeba budou také souhlasit, abyste v tom domě ještě nějakou dobu žili v nájmu.
Prostě čím více zájemců na dražbu přijde, a čím lepší pocit z nemovitosti budou mít, tím vyšší bude dosažená cena.

To všechno byste měli udělat, i když věříte, že nějak seženete potřebné peníze a dluh zavčasu vyplatíte. Kdyby se to nepovedlo, tak zmeškaný čas už zpátky nevrátíte.

 

Věřitel nás zažaloval u soudu a oznámil nám, že jakmile soud rozhodne, tak podá návrh na nedobrovolnou dražbu. Nikdo nám už nechce půjčit, naše dluhy jsou velké. Co nám radíte?

To znamená, že ještě máte několik týdnů času, abyste prodali nemovitost mimo nedobrovolnou dražbu. Spolupracujeme se zkušenou realitní kanceláří, která se specializuje na podobné případy, a ta vám pomůže nemovitost prodat. Je-li na prodej přes realitní kancelář dost času, tak obvykle dostanete více peněz.

Můžete samozřejmě využít i jinou realitní kancelář, ale důkladně si ji předem prověřte, jak umí prodávat nemovitosti zatížené zástavou a jinými právními vadami. Sama zneužije vaši situaci, a vaši nemovitost od vás koupí za poloviční cenu, nebo se k vám bude chovat jako k solidnímu klientovi, a pomůže vám dosáhnout co nejvyšší ceny? Bude trvat na okamžité platbě v hotovosti, což určitě sníží kupní cenu, nebo pomůže kupujícímu vyřídit hypotéku, přestože to je pro ni více práce a zabere to více času?

Počítejte ale s tím, že váš věřitel už pravděpodobně nebude chtít dlouho čekat. Když nemovitost neprodáte do konce soudního řízení, tak už vás asi nedobrovolná dražba nemine.

 

Je výhodnější prodat nemovitost v dobrovolné dražbě, nebo v přímém prodej přes realitní kancelář?

Každý konkrétní případ je jiný, takže můžeme dát jen statistickou odpověď. Ta ovšem nic neříká o vašem konkrétním případu.

Je-li jediným kritériem prodeje dosažená cena, obvykle utržíte víc při prodeji přes realitní kancelář.
Jestliže hraje roli čas, pak soudíme, že rychlý prodej přes dobrou realitní kancelář (tj. ne takovou, která nemovitost koupí pro sebe za poloviční cenu) i rychlý prodej v dobrovolné dražbě obvykle vede ke srovnatelným výsledkům.
Jestliže ale jedním z kritérií prodeje je zajištění naprosté nestrannosti při prodeji a dosažení co nejspravedlivější ceny, pak s klidným svědomím doporučíme jedině dobrovolnou dražbu.


Otázky a odpovědi obecné
 

Proč se dražba koná?

Známe dva druhy dražeb, dobrovolné a nedobrovolné.
Proč někdo dobrovolně prodává svoji nemovitost v dražbě, to vám jistě vlastník řekne sám. Nejspíš považuje dražbu za způsob prodeje, který je v jeho situaci prostě nejvýhodnější.
U nedobrovolných dražeb je nejčastější příčinou dluh. Vlastník neplatil to, co platit měl (splátky dluhu, daně, výživné apod.), případně někomu ručil na úvěr. Věřitel chce své peníze zpět, a prodej zastavené nemovitosti je nejsnazší a nejrychlejší způsob.

 

Jak je možné, že někomu prodáváte střechu nad hlavou bez jeho souhlasu?

Než k prodeji dojde, je potřeba učinit spoustu úkonů. Rozhodně nemůžeme prodat nemovitost jen tak, že někdo přijde a řekne, abychom prodali dům jeho neoblíbeného souseda. Jednou ze zásadních podmínek je, že k provedení nedobrovolné dražby musí mít navrhovatel dražby takzvaný vykonatelný titul, například rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, vykonatelný notářský nebo exekutorský zápis. Jinak řečeno, o právoplatnosti pohledávky věřitele musí nejprve rozhodnout soud nebo rozhodce, případně právoplatnost pohledávky musel předem potvrdit sám dlužník formou vykonatelného notářského nebo exekutorského zápisu.

 

U nedobrovolné dražby se výtěžek použije na úhradu dluhu dlužníka vůči věřiteli či přihlášeným věřitelům. Co když ale výtěžek nestačí na úhradu všech přihlášených pohledávek? A jak je to s případnými dalšími dluhy bývalého vlastníka?

Pokud výtěžek dražby nepokryje všechny přihlášené pohledávky, dluhy nezůstávají na nemovitosti, ale pochopitelně „jdou za“ bývalým vlastníkem. Totéž platí i o dalších případných dluzích (např. za vodné a stočné, za elektřinu, za různé odvody apod.). Vás jako vydražitele tyto dluhy obvykle nemusejí zajímat (ale pozor v případě, že na dražené nemovitosti váznou práva, která zanikají až úplnou úhradou určitého dluhu - v takovém případě se podrobnosti dozvíte v dražební vyhlášce, nebo u příslušného věřitele).

 

Jak probíhá předání vydražené nemovitosti?

Když jste se stal vlastníkem (když vám byl udělen příklep a když jste včas doplatili vydraženou cenu), dražebník po dohodě s vámi a s bývalým vlastníkem stanoví termín a přesný čas předání vydražené nemovitosti. Obešle všechny zúčastněné dopisem a v konkrétním termínu se koná předání v místě předmětu dražby.

O předání je sepsán „Protokol o předání předmětu dražby“, ve kterém se popíše především technický stav předmětu dražby. Od okamžiku předání nese odpovědnost za předmět dražby nový vlastník. Pokud bývalý vlastník odmítne protokol podepsat, nebo jestliže se bývalý vlastník nedostaví, uvede to dražebník do protokolu, ale na skutečnosti, že došlo k předání, se nic nemění.


Když máte ještě nějaký dotazy, můžete zeptat na nás přes Kontaktní formulář
 

VYBERTE SI NEMOVITOST
Datum aukce:
Druh nemovitosti:
Druh dražeb:
Oblast (kraj):
Okres:
Vyvolávací cena:
Jén aktualní dražby:

AKTUÁLNÍ DRAŽBYNAŠI AKCE

Vstup a občerstvéní pro dívaku ZDARMAdále

Překlenovací půjčky na nakup nemovitostidále
 

RADY A DOPORUČENÍ

Rady pro kupujicí

Před zahájením dražby vyplníte formuláře, které pro Vás máme připravené, odevzdáte případné listiny, které jste na dražbu přivezli, a složíte dražební jistotu. Tím vás zapíšeme do dražby a předáme vám číslo. A můžete dražit.

dále

Rady pro prodejcí

Když se vám nepodaří najít jiné solidní řešení, je lepší, když dražba proběhne. Jenže to by bylo málo. Je přece ve vašem zájmu, abyste svůj majetek prodali co nejdráž! A i když to tak nevypadá, můžete pro to hodně udělat.

dále

Rady pro věřitele

Existuje několik možností, jak zpeněžit vaši právoplatnou pohledávku. Vždy vám rádi zdarma poskytneme konzultaci, jak co nejlépe (nejvýnosněji a nejrychleji) řešit úhradu vaší pohledávky.

dále

© 2009 Dražebni Servis, a. s.

Laurinova 1049, 29301 Mladá Boleslav
+420 722 666 333

Site is designedINTRID web-studio Voronezh. The Development and support site. Professional web-design. The Search Enginie Optimization site and advancement in network internet. Qualitative hosting in Voronezsh.   počítadlo.abz.cz